***Działka budowlana w Żabiej Woli - 18a***

Działka (Budowlana) na sprzedaż
259 000 PLN , Pow. 1 824 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 824 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Żabia Wola
Numer oferty:
859388
Cena za m2:
142 PLN
NA SPRZEDAŻ

Działka w III linii zabudowy o powierzchni: 1824 m2
Lokalizacja: Żabia Wola
Wymiary ok. 26,6m x 73m
Ukształtowanie: płaska
Nr działki: 611/38
Przeznaczenie działki: 31cMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Media w drodze:
- wodociąg
- kanalizacja (istnieje opcja)
- gaz
- prąd

Działka obecnie jest objęta miejscowym planie zagospodarowania:
Dla terenów oznaczonych symbolami 31aMN, 31bMN i 31cMN (załącznik nr 108), ustala się:
1) Przeznaczenie terenów:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe nie powodujące negatywnego oddziaływania na funkcję mieszkalną.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) realizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych bądź gospodarczo - garażowych;
b) w terenie ozn. symbolem 31cMN adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków oraz uzupełnienie zainwestowania terenu; dla budynku gospodarczego zlokalizowanego częściowo pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi rozbudowa możliwa wyłącznie poza nieprzekraczalną linią zabudowy;
c) dopuszcza się utrzymanie istniejącego siedliska rolniczego pod warunkiem utrzymania uciążliwości istniejących i projektowanych obiektów w granicach władania terenu przez dysponenta obiektu, z wykluczeniem możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji infrastruktury technicznej; dla budynków gospodarczych i inwentarskich realizowanych w istniejącym siedlisku rolniczym ustala się wysokość do 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu w dachu;
d) lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych pod warunkiem, iż nie będą przekraczały 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowiły parterową zabudowę towarzyszącą;
e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 60% powierzchni działki;
f) powierzchnia zabudowy - do 25 % powierzchni działki;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy: dla terenów ozn. symbolami 31aMN i 31cMN - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej oraz 15,0 m, od krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 6,0 m od krawędzi jezdni dróg wewnętrznych, dla terenu ozn. symbolami 31bMN - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej oraz 6,0 m od krawędzi jezdni dróg wewnętrznych,
h) grodzenie działki w odległości nie bliższej niż w linii rozgraniczającej drogi, o wysokości max do 2,0 m, wykonane w technice materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, stal itp., za wyjątkiem prefabrykowanych przęseł betonowych;
i) wymogi wobec budynków mieszkalnych: dachy o połaciach nachylonych pod kątem 30°-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.; ustala się pokrycie dachów: dachówką, blachodachówką lub materiałami bitumicznymi, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach; ilość kondygnacji - do dwóch nadziemnych przy założeniu, że ostatnią kondygnację stanowić będzie poddasze użytkowe; maksymalna wysokość budynków - 9,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu w dachu; posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku; obowiązuje kolorystyka elewacji w naturalnych kolorach materiałów lub ciepłych (pastelowych) kolorach, z zastosowaniem jako wiodących jasnych barw (zalecana jak najmniejsza ilość kolorów na elewacji), kolory winny być zharmonizowane z kolorem dachu;
j) przy realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub gospodarczo - garażowych obowiązuje: ilość kondygnacji - 1 nadziemna; dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°; ustala się pokrycie dachów: dachówką, blachodachówką lub materiałami bitumicznymi, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach; maksymalna wysokość budynków - 6,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu w dachu; obowiązuje kolorystyka elewacji w naturalnych kolorach.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) tereny położone w Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu” obowiązują przepisy odrębne;
b) w zagospodarowaniu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia terenów w obszarze projektowanego „Zielonego Pierścienia Lublina” zgodnie z § 8 ust. 8;
c) w zagospodarowaniu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia terenów w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 406 zgodnie z § 8 ust. 9;
d) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV w terenach ozn. symbolami 31aMN i 31bMN jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i uzgodnienia z zarządcą sieci;
e) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;
f) budynki gospodarcze lub gospodarczo - garażowe wolnostojące lokalizować w głębi działki poza budynkiem mieszkalnym;
g) obowiązuje zagwarantowanie co najmniej 1 miejsca do parkowania na 1 mieszkanie;
h) miejsca do parkowania winny być utwardzone z zaleceniem stosowania płyt ażurowych.
4) Zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i obsługi inżynieryjnej terenu.
5) Obsługa komunikacyjna:
a) dla terenu ozn. symbolem 31aMN z drogi powiatowej KDP 2269L (G) dla której docelowo przewidziano zmianę kategorii na drogę wojewódzką, z drogi gminnej ozn. symbolem KDG (D) oraz z dróg wewnętrznych ozn symbolami KDw;
b) dla terenu ozn. symbolem 31bMN z drogi powiatowej KDP 2269L (G) dla której docelowo przewidziano zmianę kategorii na drogę wojewódzką oraz z dróg wewnętrznych ozn. symbolami KDw;
c) dla terenu ozn. symbolem 31cMN z drogi powiatowej KDP 2269L (G) dla której docelowo przewidziano zmianę kategorii na drogę wojewódzką, z drogi gminnej ozn. symbolem KDG 107125 (L) oraz z dróg wewnętrznych ozn. symbolami KDw.
6) Obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział II).


__________________________________________________________________________________________

ZACHĘCAM DO KONTAKTU
Sebastian Pyda
tel. 533 323 295
e-mail: s.pyda@bigcitybroker.pl

Cena do negocjacji!

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Nieprawidłowy adres E-mail