Budowlana działka w Marysinie - 22a

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
899 000 PLN , Pow. 2 200 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
2 200 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Marysin
Numer oferty:
924672
Cena za m2:
409 PLN
Na sprzedaż 22 arowa budowlana działka znajdująca się przy ul. Błękitnej w miejscowości Marysin.

Pierwsza linia zabudowy
Dojazd drogą gminną asfaltową
Oznaczenie w MPZP - MN - zabudowa jednorodzinna
Odległość od granic Lublina - 400 m.


MPZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;
4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01;
5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,5;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 40%;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 50%;
8) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, z możliwością realizacji poddasza użytkowego w dachu (jako
trzeciej kondygnacji nadziemnej);
9) maksymalna wysokość zabudowy - 10,0 m;
10) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla
zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu;
11) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy
płaskie;
12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) pod zabudowę wolnostojącą - 1100 m²,
b) pod zabudowę bliźniaczą - 720 m² - dla 1 części bliźniaka;
13) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek co najmniej odpowiednio:
a) pod zabudowę wolnostojącą - 16 m,
b) pod zabudowę bliźniaczą - 14 m;
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego - 9 - Poz. 5589
14) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych
oraz nienaruszania interesów osób trzecich;
15) zakazuje się podziałów działek bez zachowania odległości zabudowy istniejącej od granic nowo
wydzielanych działek zgodnych z przepisami odrębnymi;
16) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją 30°;
17) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką budowlaną.
3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:
1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych
dróg, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu;
3) ustala się urządzenie co najmniej 2 miejsc parkingowych na każdej działce budowlanej.
4. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej
o usługi nieuciążliwe.

Zapraszam na prezentacje.

Cena do negocjacji


Sebastian Pyda

Tel: 533 323 295

E-mail: s.pyda@bigcitybroker.pl
Nieprawidłowy adres E-mail